X Memoriał Iwony Buczek

Odnośnik do wydarzenia na Facebooku

LINK DO ZGODY RODZICÓW NA UDZIAŁ

X MEMORIAŁ IWONY BUCZEK OTWARTE MISTRZOSTWA LUBINA

WE WSPINANIU NA TRUDNOŚĆ
POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie
ul. Pawia 41
59-300 Lubin
www.kielich.lubin.pl


2. PARTNERZY
Regionalne Centrum Sportu w Lubinie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Gmina Miejska Lubin
Powiat Lubiński
Gmina Lubin
Firma Barabaś w Lubinie


3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
30 września 2023 (sobota), godz. 9.00-21.00
Wieża wspinaczkowa „Kielich” w Lubinie (ul. Kukuczki, 59-300 Lubin)


4. FORMUŁA ZAWODÓW:
W zawodach „X Memoriał Iwony Buczek” mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zgodnie z kategoriami
wyszczególnionymi poniżej:
X Memoriał Iwony Buczek – Otwarte Mistrzostwa Lubina we wspinaczce na trudność –
sklasyfikowani zostaną WSZYSCY zawodnicy w 4 kategoriach:
1. Dziewczęta do 15lat
2. Chłopcy do 15lat
3. Kobiety pow. 15lat
4. Mężczyźni pow. 15lat
5. Masterzy pow. 50lat
6. Masterki pow. 50lat
Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w prowadzeniu – klasyfikowani, będą zawodnicy, którzy
posiadający aktualną licencje zawodnika na 2023 rok – zasady wydawania licencji opisane są w
komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza
uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Warunkiem klasyfikacji w Pucharze Polski jest
również wiek 14 lat i więcej. Osobna klasyfikacja dla mężczyzn i kobiet.
UWAGA: Juniorzy młodsi (2008 i 2009) mogą sami zadecydować czy wystąpią w kategorii Pucharu
Polski czy kategorii dziecięcej X Memoriału Iwony Buczek. Nie ma możliwości uczestnictwa w obu
kategoriach jedocześnie.

Zawodnik podczas rejestracji w biurze zawodów zobowiązany jest okazać oryginał badań lekarskich
lub przedłożyć oświadczenie, że posiada badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do
orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIE muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na
uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Uwaga: w eliminacjach zawodnicy asekurują się wzajemnie. Osoby poniżej 16 roku życia mogą być
asekurowane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające odpowiednie umiejętności (poświadczenie
pisemne). W wyjątkowych okolicznościach, na wcześniejszą prośbę uczestnika, asekuranta zapewnia
organizator.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych
zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia
dla zawodników.
Formuła eliminacji
Eliminacje w formule OPEN, bez strefy. W rundzie eliminacyjnej wszyscy zawodnicy powinni zapewnić
sobie asekuranta, linę zapewnia organizator. W rundzie finałowej asekurujących oraz liny zapewnia
organizator.
W czasie eliminacji do pokonania będzie po 2 drogi eliminacyjne (z dolną asekuracją) oraz dla osób,
które zakwalifikują się do finału po 1 drodze w każdej z kategorii.
Każdemu z uczestników przypada jedna próba na pokonanie drogi.
Kategorie:
* Dodatkowa (osobna) klasyfikacja wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Gór oraz najlepszego
zawodnika z Gminy Lubin
** w kategorii dziewczęta, chłopcy obowiązuje limit czasowy 8min
Finały dla kat kobiet i mężczyzn ze strefą izolacji w formule OS. Jedna droga finałowa dla kobiet i
jedna droga finałowa dla mężczyzn. Start kobiet i mężczyzn równolegle. Kolejność startu odwrotna w
stosunku do zajętego miejsca po eliminacjach.
Finałów zostanie zakwalifikowanych 8 kobiet i 8 mężczyzn.
Trudności dróg:
– Eliminacje dzieci: 1 droga 6b+, 2 droga 7b
– Eliminacje kobiet: 1 droga 6b+ 2 droga 7b
– Eliminacje mężczyzn: 1 droga 6c+, 2 droga 7c
Przy dużej liczbie uczestników eliminacje mogą rozgrywać się równolegle.
– Finał dzieci 7c,
– Finał kobiet 7c,
– Finał mężczyzn 8a+.


5. ROUTSETTING
Routsetting zapewnia Jacek Matuszek i Artur Kwieciński.


6. HARMONOGRAM ZAWODÓW:
08:00 – 8.45- otwarcie biura zawodów i rejestracja zawodników grupa dziecięca,
09.00- rozpoczęcie eliminacji dzieci,

11:30 – rozpoczęcie rejestracji zawodników kategorii kobiety i mężczyźni
12.00- rozpoczęcie eliminacji kobiet i mężczyzn,
14.00- 16.00- obiad dla zawodników,
18.00- rozpoczęcie finałów,
20.30- zakończenie finałów,
20.45- nagrodzenie najlepszych zawodników, rozlosowanie nagród wśród pozostałych uczestników.
22.00- zakończenie zawodów


7. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zgłoszenia na zawody dokonujemy
● przez formularz:  https://kielich.lubin.pl/formularz-zgloszeniowy/
● na miejscu zawodów, przed ich rozpoczęciem.
Wpisowe w wysokości dorośli 100 zł, dzieci 80 zł wpłacamy przy rejestracji zawodników w dniu
zawodów (dla juniorów w przypadku startów również w Pucharze Polski na czas dodatkowo 40zł).
UWAGA!
W przypadku dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia do 31 sierpnia 2023 wpisowe będzie w
promocyjnej wysokości: 80 zł dorośli, 60 zł dzieci.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w
zawodach. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


8. NAGRODY:
Dla pierwszych 5 miejsc w kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” X Memoriału Iwony Buczek
przewidziane są puchary oraz atrakcyjne nagrody pieniężne:
I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 650 zł
IV miejsce – 350 zł
V miejsce – 200 zł
W klasyfikacjach Dziewczynki i Chłopcy, Masterzy i Masterki oraz Najlepszy Zawodnik Gminy Lubin i
Najlepszy Zawodnik Stowarzyszenia Miłośników Gór przewidziane są puchary i atrakcyjne nagrody
rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc z każdej kategorii.
Pośród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.


9. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce stawia się w biurze zawodów w celu:
– weryfikacji jego obecności lub zapisu,
– podpisaniu stosownych oświadczeń w tym oświadczenia ochrony danych osobowych
– pobrania pakietu zawodniczego.


10. INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowo podczas X Memoriału Iwony Buczek, zostanie rozegrany Puchar Polski w konkurencji
wspinanie na czas dla kategorii Juniorzy.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZA dot. Pucharu Polski na czas.
Koszt startu w konkurencji na czas to dodatkowe 40zł (czyli suma 120zł za obie konkurencje) w
przypadku uczestnictwa w X Memoriale Iwony Buczek lub 80zł w przypadku startu wyłącznie w
konkurencji na czas.


11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna dotycząca obowiązku
ochrony danych osobowych. Zawodnik jest zobowiązany do wyrażenia stosownej zgody w formularzu
zgłoszeniowym i osobistego podpisania należnych dokumentów przy dokonywaniu rejestracji w dniu
zawodów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w zawodach.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wysiłkowych.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób
nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków.
Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów.
Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w
oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego
jest ostateczna i nieodwołalna.
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz
opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Lubinie w dniu 30 września 2023 roku
wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów
(listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej
automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób
uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu
organizacji zawodów i promowania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Memoriału Iwony Buczek.

Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Gór, KRS
0000211235 z siedzibą Pawia 41, 59-300 Lubin zwanym dalej Stowarzyszeniem;
2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Stowarzyszenie nie ma obowiązku powołania
Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem:
prezes.smg@gmail.com;

3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
pesel) przetwarzane będą w celu organizacji, przekazywania informacji, promocji Memoriału
Iwony Buczek i jego laureatów na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a;
4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane w zakresie: imię, nazwisko oraz
wizerunek (opcjonalnie, w zależności od pola eksploatacji) będą udostępniane strona WWW,
Facebook, mass media, zgodnie z celem określonym w pkt. 3;
5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązkami nałożonymi na
Stowarzyszenie innymi przepisami prawa krajowego i UE lub do czasu cofnięcia zgody, co nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu
cofnięcia zgody należy przesyłać stosowną informację na adres Administratora podany w pkt.
2;
8. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwa, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia
udziału w Memoriale Iwony Buczek.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.